Integritetspolicy

1. Vad är integritetspolicy?

På Seorush arbetar webbutvecklare och marknadsförare tillsammans mot ett gemensamt mål: att utveckla företag online. För oss på Seorush kommer du som kund alltid först och denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) redogör för vår hantering av dina personuppgifter i samband med att du nyttjar någon av våra tjänster (”Tjänsterna”).

I Integritetspolicyn förklarar vi närmare hur Seorush fungerar för dig som ”användare” och ”kund” samt vem som ansvarar för den personuppgiftsbehandling som sker i samband med att du använder Tjänsterna. Vi beskriver även vilka personuppgifter om dig som behandlas när du använder Tjänsterna, hur vi behandlar personuppgifterna och varför. Vi beskriver också vilket lagstöd som motiverar behandlingen i fråga samt vilka utomstående parter som kan komma att hantera personuppgifter om dig för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsterna. Du får även information om dina rättigheter avseende den behandling som sker av dina personuppgifter och hur du kan gå tillväga för att utöva dessa rättigheter.

2. Vem är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen?

Det är Seorush AB nedan kallat (Seorush), organisationsnummer 559177–0960 som äger och tillhandahåller webbplatsen seorush.se samt dess underdomäner och som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du registrerar på webbplatsen.

I Sverige är det Seorush AB med organisationsnummer 559177–0960 (Tjänsteutövare), som tillhandahåller produkterna inom Tjänsterna, om inget annat tydligt kommuniceras med dig i samband med att du använder Tjänsterna. I förhållande till personuppgiftsbehandling som sker i samband med tjänsterna agerar tjänsteutövaren personuppgiftsansvarig.

Om du har frågor eller synpunkter på behandlingen av dina personuppgifter i samband med din användning av Tjänsterna är du alltid välkommen att kontakta oss eller vårt dataskyddsombud via vår hemsida på https://seorush.se/ eller genom att skicka ett mejl till info@seorush.se.

3. Varifrån samlar vi in de personuppgifter som behandlas om dig när du använder Tjänsterna?

(3.1) Seorush behandlar de personuppgifter om dig som du lämnar till oss i samband med att du kontaktar oss (som namn, personnummer, adress och mejladress) då du köper en tjänst av oss eller önskar komma i kontakt hos oss och därefter de uppgifter som du registrerar när du använder tjänsterna hos oss.

Dessutom kan vi komma att automatiskt samla in och behandla följande information:

teknisk information inklusive IP-adress, inloggningsinformation, typ och version av operativsystem och enhet, tidsinställningar, skärminställningar, språk, cookies etc.
information om Tjänsterna du som du har använt hos oss, tidsåtgång till ärenden, vilka sidor och funktioner du har använt etcetera.

Information om vår användning av cookies framgår även av Seorush policy för cookies.

Personuppgifter som lämnas i samband med att du registrerar en tjänst och/eller använder tjänster kallar vi nedan för ”Användardata”.

(3.2) Personuppgifter till och från Seorush

I samband med att du söker support hos oss eller önskar en tjänst blir du ombedd att dela med dig av uppgifter kopplade till dina önskemål och krav. Detta gör du främst genom att fylla i ett relevant formulär på vår webbplats eller skickar ett mejl. Dessa uppgifter kan omfatta, men är inte begränsade till, information om nuvarande lösningar, önskade tjänster och önskemål till nuvarande eller en ny lösning. Seorush kan också komma att förmedla personuppgifter om dig i syfte att tillhandahålla och följa upp den support som du får inom ramen för Tjänsterna.

Se mer om hur dina uppgifter kan komma att göras tillgängliga för andra och hur du kan motsätta dig detta i avsnitt 7.3 och 9 nedan.

(3.3) Personuppgifter från tredje part inklusive andra leverantörer

Dina personuppgifter kan även komma att uppdateras och behandlas hos oss som företagsinformation baserat på de lösningar och tjänster som du erhållit från annan leverantör än Seorush. För de fall då dessa uppgifter bedöms relevanta för tillhandahållandet av lösningar och tjänster inom ramen för Tjänsterna kan de komma att sparas och behandlas av Seorush. Detta omfattar till exempel information om din rankningshistorik, tidigare systemintegrationer i den utsträckning den bedöms relevant för att hjälpa dig med ditt ärende.

Seorush kommer därutöver löpande att hämta uppdaterade uppgifter om dig via Bisnode för att kunna tillhandahålla Tjänsterna, så att rätt uppgifter om dig finns tillgängliga vid var tid och därmed underlätta din kontakt med Seorush. Denna information omfattar namn, organisationsnummer, adress, postadress och land.

4. Var lagras dina personuppgifter?

Webbplatsen är en egenutvecklad teknisk plattform som ägs och kontrolleras av Seorush och som löpande utvecklas och kvalitetssäkras. Merparten av dina personuppgifter som vi hanterar i samband med att du nyttjar Tjänsterna sparas inte i din mobil eller surfplatta. Dessa personuppgifter lagras i stället av Seorush i infrastruktur som tillhandahålls av en av Seorush personuppgiftsbiträden. Personuppgifterna hanteras och lagras främst inom EU/EES. Personuppgifter lagras alltid inom EU/EES.

5. Vilka personuppgifter behandlas när du använder seorush.se och varför?

(5.1) Seorush behandlar din Användardata (som beskrivet ovan i avsnitt 3.1) för att kunna:

 • behandla ditt användande av eller uppsägning av dina tjänster
 • ge dig behörighet att logga in och använda ditt användarkonto
 • säkerställa din identitet
 • hjälpa dig med supportärenden och förfrågningar kring din användning av Tjänsterna
 • hantera dina val av inställningar och uppgifter om betalning
 • leverera Tjänsterna till dig enligt våra Allmänna villkor

Vi stödjer oss på den rättsliga grunden ”Avtal” (artikel 6.1 b dataskyddsförordningen, ”GDPR”) för att behandla dina personuppgifter genom det avtal (våra Allmänna villkor) som du har ingått med Seorush, i syfte att kunna tillhandahålla Tjänsterna, inklusive möjliggöra för våra underleverantörer tillhandahållande av god support i samband med att du använder Tjänsterna.

(5.2) Seorush tillhandahållande av Tjänsterna

Seorush behandlar personuppgifter (som beskrivits ovan i avsnitt 3.2) i syfte att kunna tillhandahålla Tjänsterna i form av webbutveckling samt marknadsföring och annan nödvändig behandling eller rådgivning inom ramen för utövandet av tjänsterna. Seorush uppdrar även att kvalitetssäkra och utveckla Tjänsterna. Seorush och underleverantörer kan genom detta behandla (tekniskt bearbeta och tekniskt lagra) känsliga personuppgifter om dig i syfte att kvalitetssäkra och utveckla tjänster i Tjänsterna i enlighet med gällande lagstiftning. Denna behandling av dina känsliga personuppgifter sker osjälvständigt av Seorush. Avidentifierade uppgifter som inte utgör personuppgifter kan komma att delas av Seorush med underleverantörer i syfte att utveckla Tjänsterna.

(5.3) Tillhandahållande av supporttjänster relaterat till ditt nyttjande av Tjänsterna och andra tjänster

Seorush kan komma att kommunicera med dig i egenskap av användare av Tjänsterna. I detta ingår bland annat att besvara förfrågningar samt att utreda klagomål och andra supportärenden (inklusive teknisk support) genom vår supporttjänst via telefon eller i våra digitala kanaler. Beroende på ditt ärende kan du komma att dela med dig av ytterligare Användardata som vi då behandlar i syfte att kunna hjälpa dig att nyttja Tjänsterna på bästa sätt. Vi kan också komma att kontakta dig med råd och rekommendationer via telefon eller notiser då vi bedömer att du behöver sådan information av säkerhetsskäl.

Seorush tillhandahåller support enligt ovan som en del av Tjänsterna (det vill säga för att kunna fullgöra avtalet mellan dig och Seorush). I den mån supporttjänsterna är relaterade till en tjänst eller behandling av persondata (eller känsliga personuppgifter om dig) sker behandlingen med stöd av tjänsteutövarens rätt att behandla personuppgifter i samband med administration av dina tjänster. Behandling av dina personuppgifter i anslutning till supportärenden kan även ske för att Seorush ska kunna fullgöra Seorush rättsliga förpliktelser enligt tvingande lagstiftning och avtal.

(5.4) Marknadsföring av produkter och tjänster samt analys och utveckling av Seorush

Seorush behandlar delar av din Användardata (såsom beskrivet ovan i avsnitt 3.1) för direktmarknadsföring till dig via mejl och sms eller andra liknande elektroniska kanaler för kommunikation, till exempel i samband med kampanjer och erbjudanden i samarbete med samarbetspartners till Seorush. Detta innefattar behandling av uppgifter om dig, omfattande ditt namn, kontaktuppgifter och postort. Det kan också omfatta uppgifter om hur du har använt webbplatsen. Känsliga uppgifter som persondata används dock inte för direktmarknadsföring. Behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring sker med stöd av ditt samtycke som du kan dra tillbaka när du vill i enlighet med avsnitt 9 nedan.

Seorush behandlar även Användardata, det vill säga inte Persondata, om din användning av Tjänsterna i syfte att förstå hur Tjänsterna används och för att förbättra användarupplevelse och funktionalitet på våra eller dina tjänster. Behandling av personuppgifter för analys och utveckling sker med stöd av vårt berättigade intresse (artikel 6.1 f i GDPR).

(5.5) Kvalitetssäkring och utveckling av tjänsterna av Seorush

Seorush kan komma att behandla dina personuppgifter i syfte att förstå användning samt för att utveckla och förbättra de tjänster som tillhandahålls inom ramen för Tjänsterna, till exempel genom att förbättra användargränssnitt och funktionalitet. Seorush behandlar även dina personuppgifter i sitt kvalitetsförbättringsarbete i syfte att kontinuerligt öka säkerhet och kvalitet, effektivitet och tillgänglighet av Tjänsterna.

(5.6) För att fullgöra rättsliga förpliktelser

Seorush kan komma att behandla din Användardata och Persondata (såsom beskrivits ovan i avsnitt 3.1–3.2) med stöd av den rättsliga grunden ”rättslig förpliktelse” (artikel 6.1 c i GDPR) för att uppfylla skyldigheter enligt lagar, domar eller myndighetsbeslut (till exempel avseende krav från Skatteverket, Bolagsverket eller polis och åklagare).

Vi sparar och behandlar i övrigt dina personuppgifter i den omfattning det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser och de krav som ställs enligt lag.

6. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi hanterar endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamåluppgifterna i fråga behandlas för enligt avsnitt 5 ovan, det vill säga så länge det behövs för att kunna tillhandahålla god support eller i övrigt kunna leverera Tjänsterna eller för att uppfylla de rättsliga skyldigheter som åligger oss. Seorush har en skyldighet att spara personuppgifter kopplade till support och tjänster med dig under en viss specifik tid. Vi har i övrigt rutiner för hur vi lagrar eller avidentifierar personuppgifter i syfte att löpande se till att dina personuppgifter vid var tid är adekvata och relevanta för vårt fortsatta tillhandahållande av Tjänsterna. Dina Användaruppgifter raderas eller avidentifieras senast tre (3) månader från det att du avslutat ditt användarkonto hos oss, om personuppgifterna inte är nödvändiga att spara för att vi ska uppfylla våra skyldigheter enligt lagkrav eller uppgifterna annars behövs för att tillvarata rättsliga anspråk. Samtliga uppgifter som inte behövs för utförande och utveckling av Tjänsterna eller i kvalitetssäkringssyfte, anonymiseras och sparas efter att ändamålet med uppgifterna uppfyllts alternativt raderas automatiskt. Användardata som lagras med stöd av ditt samtycke raderar vi om du återkallar ditt samtycke. I avsnitt 10 kan du läsa mer om hur du utövar din rättighet att återkalla ditt samtycke. Vi ber dig i detta avseende notera att Seorush hanterar dina personuppgifter i olika syften (både såsom teknisk leverantör av webbplatsen och som leverantör av dina tjänster). Återkallelse av samtycke påverkar inte Seorush skyldighet att behandla personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagar.

7. Tredje parter som dina personuppgifter kan komma att delas med när du använder Tjänsterna

(7.1) För att vi ska kunna erbjuda dig Tjänsterna använder vi oss av ett antal externa leverantörer som i vissa fall behandlar personuppgifter. Våra IT-tjänsteleverantörer, såsom drifts-, support- och hostingleverantörer, arbetar endast på uppdrag av Seorush och enligt Seorush instruktioner i egenskap av så kallade personuppgiftsbiträden.

Seorush anlitar även leverantörer som arbetar självständigt och på så sätt själva ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter, såsom leverantörer av betalningslösningar. Du kommer i förekommande fall att bli ombedd att ingå separat avtal direkt med sådan leverantör. Vi ber dig att uppmärksamma att denna Integritetspolicy inte gäller för personuppgiftsbehandling som sker av dessa leverantörer. För information om hur andra leverantörer behandlar dina personuppgifter hänvisar vi dig till dessa leverantörer.

(7.2) Seorush tillser att historik av korrespondens förs i samband med tillhandahållande av tjänster inom ramen för Tjänsterna i enlighet med gällande lagstiftning. Historiken sparas i vårt system utanför webbplatsen hos leverantör som agerar personuppgiftsbiträde till Seorush och således endast hanterar personuppgifter i enlighet med Seorush instruktioner. Seorush är ansvarig för de personuppgifter (Persondata) som lagras i historiken.

8. Tredjelandsöverföring

Seorush använder IT-leverantörer för till exempel hosting-, drifttjänster och support, vilka kan ha verksamhet utanför Sverige. Vid användande av sådana leverantörer försöker Seorush att tillse att dessa endast lagrar och behandlar personuppgifter inom EU/EES. I begränsade fall kan dock Seorush komma att överföra dina personuppgifter till länder utanför EU/EES, för närvarande till USA, där lagar som inte ger dina personuppgifter samma skydd kan förekomma.

Överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES sker dock enbart i undantagsfall och endast under förutsättningen att överföringen är laglig enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Åtgärder för att säkerställa laglighet är normalt att ingå EU-kommissionens standardavtalsklausuler för tredjelandsöverföring med leverantören och/eller (då leverantören är etablerad i USA) att tillse att denna är ansluten till det så kallad US-EU Privacy Shield-regelverket.

9. Dina rättigheter som användare av Tjänsterna

Du har rätt att erhålla information om vilka av dina personuppgifter som vi behandlar, i vilket syfte de behandlas, om sådana personuppgifter överförs till tredje land och vilka tredje parter som mottagit dina personuppgifter. För att förtydliga kan du närsomhelst vända dig till oss för att:

 • begära tillgång till och få information om vilka personuppgifter som behandlas i samband med ditt användande av vår webbplats och/eller Tjänsterna och vem som har fått åtkomst till detta och varför;
 • be oss att rätta eventuella felaktiga uppgifter om dig;
 • begära att dina personuppgifter raderas (här ber vi dig dock notera att Seorush har skyldigheter enligt lag att spara vissa personuppgifter, särskilt relaterade till köp och avtal som ingåtts). På din förfrågan kommer dock alla personuppgifter som vi inte har en rättslig skyldighet att lagra eller annars behöver för att tillvarata rättsliga anspråk att raderas;
 • dra tillbaka samtycken du lämnat till Seorush, till exempel i fråga om direktmarknadsföring eller behandling av dina uppgifter inom ditt företag;
  invända mot behandling av personuppgifter;
 • begära att få flytta personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig genom att erhålla dina personuppgifter, i den omfattning som de tillhandahållits från dig, i ett elektroniskt format som är allmänt använt för att kunna överföra dem till annan part (rätten till dataportabilitet)

Om du önskar komma i kontakt med oss angående någon av dessa punkter går det bra att kontakta oss via vår webbplats eller genom att skicka ett mejl till info@seorush.se.

10. Rätt att klaga till tillsynsmyndigheten

Vi hoppas att vi i denna Integritetspolicy har tydliggjort hur vi hanterar dina personuppgifter, men om någonting är oklart tar vi tacksamt emot dina synpunkter och besvarar dina frågor så att vi kan förbättra vår kommunikation kring detta. Vi vill här även upplysa dig om att du har rätt att ge in klagomål till Datainspektionen eller annan relevant tillsynsmyndighet för det fall du anser att personuppgiftsbehandlingen är felaktig och inte uppfyller krav enligt gällande lagstiftning.